How to enlarge subtitles on video
Tha thứ và Khoan dung
Hội thảo Trực tuyến với Thanh Hải Vô Thượng Sư và Nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư - 20 tháng 1, 2015 – Los Angeles, California, USA
Trải nghiệm thiền định của Thanh Hải Vô Thượng Sư bây giờ như thế nào? Có thứ gì như một tấm chắn ngăn chận nghiệp quả? Nếu chúng ta muốn điều gì đó trong tâm khảm, chúng ta vẫn sẽ phải chấp nhận điều đó trong tương lai không? Có một đẳng cấp nào mà nơi đó chỉ có Thượng Đế? Những thấu hiểu của Thanh Hải Vô Thượng Sư về thảm cảnh “Charlie Hebdo” ở Pháp và ngành báo chí là gì? Ngoài ra, hãy tìm hiểu về thiên thần, làm sao để chúng ta tiến bộ về mặt tâm linh, và còn nhiều nữa.

Xin thưởng thức cuộc hội thảo trực tuyến này với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư, diễn ra vào ngày thứ ba, 20 tháng 1, 2015.

Hãy ghi danh với tin thư của chúng tôi để nhận điện thư thông báo về ngày chiếu:
www.SupremeMasterTV.com/Newsletter.

Xin cứ tự nhiên chia sẻ băng hình này và trải rộng hòa bình và tình thương!