Sự thật về công đức: Cách để tăng hoặc giảm công đức 07.07.2010 - Los Angles, CA (Hoa Kỳ)   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
Phần 1 ( 60 MB )
Phần 2 ( 52 MB )
Phần 3 ( 46 MB )
Phần 4 ( 55 MB )
Phần 5 ( 37 MB )
Phần 6 ( 44 MB )
Phần 7 ( 35 MB )
Phần 8 ( 36 MB )
Phần 9 ( 38 MB )
Phần 10 ( 38 MB )
Phần 11 ( 55 MB )
Phần 12 ( 32 MB )
Phần 13 ( 37 MB )Kết nối liên quan
 
Những bí ẩn về Kim Tinh - 29.08.2009
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Thông Điệp Nhân Ái Từ Hỏa Tinh: Sống Đạo Đức & Cứu Địa Cầu
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Sứ Mạng Vĩ Đại: Cứu Địa Cầu - 26 tháng 11, 2008 - California

 
 
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Người Sống Bằng Không Khí
Vua và v.v.
Lời Pháp Cam Lồ
MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
Constructive Scrolls
Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI