12

NGUỒN GỐC CAO THƯỢNG
Làng ăn chay Amirim tại Galilee, Do Thái