ĂN CHAY và HÂM NÓNG TOÀN CẦU
 
  • Theo tường trình "Bóng Dài Chăn Nuôi" của IPCC Liên Hiệp Quốc, sản xuất gia súc là yếu tố lớn nhất của hâm nóng toàn cầu.
  • Chất thải thú vật và đất để trồng vụ mùa vứt thêm rác ô nhiễm vào sông biển nhiều hơn mọi hoạt động của con người khác cộng lại.
  • Dinh dưỡng thịt cần 10-20 lần đất hơn dinh dưỡng bằng thực vật – gần phân nửa thóc lúa và đậu nành của thế giới để nuôi thú vật.

Tỷ lệ khí thải GHG từ những phần sản xuất gia súc khác nhau
Khí thải sản xuất gia súc: 18%
Khí thải vận chuyển toàn cầu: 13.5%

18% tất cả khí thải khí nhà kính từ hoạt động của con người, bao gồm:
9% CO2
37% CH4 (khí mê-tan) - 23 lần thán khí có tiềm năng của hâm nóng toàn cầu trên 100 năm, 62 trên 20 năm
65% N2O (nitrous oxide) - 296 lần thán khí có tiềm năng của hâm nóng toàn cầu trên 100 năm, 275 lần trên 20 năm
Nguồn: Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc, 2006 (1)
Sản xuất 1 kí-lô thịt bò:

  • Đưa đến khí thải khí nhà kính với một tiềm năng ấm tương đương với 36,4 kí-lô thán khí.
  • Thoát ra hợp chất phân bón tương đương với 340g sulphur dioxide và 59g phosphate.
    Tiêu thụ 169 megajoules năng lượng.
  • 1 kí-lô thịt bò chịu trách nhiệm cho số lượng thán khí tương đương thải ra bởi chiếc xe hơi Âu châu trung bình mỗi 250 cây số, và đốt đủ năng lượng để đốt cháy bóng đèn 100 watt cho 20 ngày.
  • Hơn 2/3 năng lượng đi theo hướng sản xuất và đi theo hướng sản xuất và vận chuyển thức ăn cho thú vật.
Nguồn: Tạp chí Animal Science, 2007

"lớp hàn băng tan chảy mỗi ngày. Và khí mê-tan, hoặc ngay cả khí khác, đang thoát ra vào khí quyển. Tôi thật sự hy vọng và cầu nguyện rằng có người đang lắng nghe. Khí mê-tan và nitrous oxide được tạo ra bởi chăn nuôi gia súc, giữ gia súc, giữ thú vật. Cho nên chúng còn độc hại hơn, càng nguy hiểm hơn thán khí.

Bởi vì khí quyển đang càng ngày càng ấm hơn, và vì vậy khí mê-tan nổi bong bóng ra. Nếu chúng ta ngưng nguyên nhân tệ nhất của hâm nóng toàn cầu, nghĩa là meaning stock raising, gây giống thú vật, rồi chúng ta sẽ có thể cứu địa cầu. Chúng ta phải ngưng giết người hoặc thú vật. Chúng ta phải ngưng sản xuất sản phẩm thú vật. Và chúng ta phải ngưng dùng thịt."
- Thanh Hải Vô Thượng Sư - 6 tháng 7, 2008 – Hội thảo Luân Đôn (2)
Tin Mới Nhất
Sea otter fatalities linked to global warming via algal blooms - 29 Sep 2010
UK leaders and co-citizens speak out on factory farms - 26 Sep 2010
Experts urge more crop farming and plant-based lifestyle to end Mongolian desertification - 29 Jul 2010
Agricultural pollution ruins nature and harms health - 14 Jul 2010
Nepali women set out on eco-ascent of world’s tallest peaks – vegan style - 8 Jul 2010
Harmful pesticides fed to parasite-ridden farmed salmon - 7 Jul 2010
Global methane from the livestock industry underestimated - 5 Jul 2010
South Korean officials pledge to be veg one day a week - 10 Jun 2010
United Nations and European Commission call for shift toward vegan diet to save the Earth - 5 Jun 2010
French National Assembly presented with veg solution. - 25 May 2010
Portland, Oregon, USA leads the way in veg sustainability. - 10 May 2010
Livestock feed increases ground ozone levels. - 8 May 2010
Stop eating fish to help the planet. - 5 Apr 2010
Award-winning TV legal expert makes the case for vegan solution to climate change. - 27 Mar 2010
New low-carbon program in China includes reducing meat.- 20 Mar 2010
Xem tất cả các kết nối liên quan  
84
Sea otter fatalities linked to global warming via algal blooms - 29 Sep 2010
83
UK leaders and co-citizens speak out on factory farms - 26 Sep 2010
82
Experts urge more crop farming and plant-based lifestyle to end Mongolian desertification - 29 Jul 2010
81
Agricultural pollution ruins nature and harms health - 14 Jul 2010
80
Nepali women set out on eco-ascent of world’s tallest peaks – vegan style - 8 Jul 2010
79
Harmful pesticides fed to parasite-ridden farmed salmon - 7 Jul 2010
78
Global methane from the livestock industry underestimated - 5 Jul 2010
77
South Korean officials pledge to be veg one day a week - 10 Jun 2010
76
United Nations and European Commission call for shift toward vegan diet to save the Earth - 5 Jun 2010
75
French National Assembly presented with veg solution. - 25 May 2010
74
Portland, Oregon, USA leads the way in veg sustainability. - 10 May 2010
73
Livestock feed increases ground ozone levels. - 8 May 2010
72
Stop eating fish to help the planet. - 5 Apr 2010
71
Award-winning TV legal expert makes the case for vegan solution to climate change. - 27 Mar 2010
70
New low-carbon program in China includes reducing meat.- 20 Mar 2010
69
Media report: Irish celebrity spreads veg solution with Supreme Master Television. - 25 Feb 2010
68
UN recommends tax on livestock. - 23 Feb 2010
67
Urban dwellers’ meat consumption among the factors of increasing deforestation. - 18 Feb 2010
66
Veg trend on the rise in Australia. - 11 Feb 2010
65
Reducing meat consumption a sure way to alleviate climate change. - 7 Feb 2010
64
Reducing meat consumption better than changing livestock feed and practices. - 6 Feb 2010
63
Bremen introduces “Veggie Thursday.” - 5 Feb 2010
62
International media, CCTV reports on “Eating for a low-carbon world.” - 1 Feb 2010
61
New York Times reports on being veg to save the planet. - 30 Jan 2010
60
Kuwait’s natural desert being damaged by excessive livestock grazing. - 25 Jan 2010
59
Former Miss World Irish celebrity promotes veg solution in campaign with Supreme Master Television.- 22 Jan 2010
58
Meat consumption drives rainforest destruction and global warming. - 14 Jan 2010
57
Human impact of animal-borne disease more severe with global warming. - 10 Jan 2010
56
Fish-based oil and animal feed from dwindling species. - 7 Jan 2010
55
Fish farming destroys marine wildlife. - 1 Jan 2010
 1  2  3  Last
 
Meat, the Climate, and Your Health: Mainstream Media Perspectives
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Fabrice Nicolino, Author of “The Meat Industry Threatens Our World”
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Culprit of the Fast Disappearing Global Biodiversity: The Livestock Industry
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Thịt và hâm nóng toàn cầu - Tiết lộ sự thật để cứu Địa Cầu
Phần 1
Phần 2
 
Livestock generates over half of worldwide greenhouse gas emissions
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Thuần chay: Cách nhanh nhất để làm mát Địa Cầu (1/4)
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
Phần 3
Phần 4
 
Dr. Rajendra K. Pachauri-Global Warning: The Impact of Meat Production and Consumption on Climate Change
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
 
Livestock contributes more to climate change than previous estimates.
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Tin Thay đổi Khí hậu - Khí mê-tan nguy hiểm tăng cực độ
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Giáo sư Barry Brook: Nông nghiệp chăn nuôi và khí hậu thay đổi
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Tiến sĩ Rajendra Pachari, chủ tịch IPCC Liên Hiệp Quốc về tình trạng thuận lợi cho Địa Cầu: Hãy ăn chay!
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Giới thiệu Dinh dưỡng Thân thiện Khí hậu: Phỏng vấn Tiến sĩ Annika Carlsson-Kanyama
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Ăn chay - Con đường nhân ái
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Chăn nuôi là mối đe dọa chính cho môi sinh
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn