Sự thay đổi khí hậu Thông Tin
Thiếu mưa giảm mực nước của các Sông Tây Giang và Tương Giang xuống thấp lịch sử - 23 tháng 12, 2011
Thiếu mưa giảm mực nước của các Sông Tây Giang và Tương Giang xuống thấp lịch sử vào tháng 12, 2011, hơn 900 tàu bị ngừng hoạt động để bảo tồn nước uống trong các hồ chứa thay vì cho nước hồ chảy vào các dòng sông đang khô cạn.

http://news.sina.com.cn/c/2011-12-19/010923652907.shtml
http://www.newkerala.com/news/2011/worldnews-129215.html