Các chương trình truyền hình - LỜI PHÁP CAM LỒ
Khai ngộ là công cụ cho tất cả - 14.04.1993 Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ  Phần 1