HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Chicago, Illinois, Hoa Kỳ - 11 tháng 8, 2011 | Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 28
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Formosa (Đài Loan), 16 tháng 8, 2011 | Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 27
22 tháng 4, 2011 Ulaanbaatar, Mông Cổ | Ngày phát hình: 2011 Tháng 5 29
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
7 tháng 12, 2010 Dubai, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (Tiếng Ả | Ngày phát hình: 2011 Tháng 2 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Ngày phát hình: 2010 Tháng 12 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Ngày phát hình: 2010 Tháng 2 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Ngày phát hình: 2010 Tháng 1 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Ngày phát hình: 2010 Tháng 1 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Ngày phát hình: 2009 Tháng 12 18
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Ngày phát hình: 2009 Tháng 12 12
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2009 Tháng 12 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2009 Tháng 11 20
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2009 Tháng 10 31
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Ngày phát hình: 2009 Tháng 9 27
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Ngày phát hình: 2009 Tháng 7 26
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2009 Tháng 7 1
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Ngày phát hình: 2009 Tháng 6 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Ngày phát hình: 2009 Tháng 5 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Ngày phát hình: 2009 Tháng 4 19
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2009 Tháng 3 29
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Ngày phát hình: 2009 Tháng 3 8
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2009 Tháng 2 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Ngày phát hình: 2009 Tháng 1 11
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2008 Tháng 12 28
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2008 Tháng 12 2
Ngày phát hình: 2008 Tháng 11 23
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2008 Tháng 11 9
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2008 Tháng 9 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Hollywood, CA, Hoa Kỳ 26 tháng 7, 2008 | Ngày phát hình: 2008 Tháng 8 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
29 tháng 6, 2008 | Ngày phát hình: 2008 Tháng 7 13
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6

 
 
PHIM ẢNH ĐẶC SẮC
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Người Sống Bằng Không Khí
Vua và v.v.
MÀN HÌNH CUỘN LỜI PHÁP CAM LỒ
MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
Constructive Scrolls
Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG TÌNH THƯƠNG
GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI