Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Canh tác hữu cơ phục hồi sự cân bằng lành mạnh của Địa Cầu - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư (1/5)   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
Phần 1 ( 56 MB )
Phần 2 ( 58 MB )
Phần 3 ( 61 MB )
Phần 4 ( 67 MB )
Phần 5 ( 62 MB )


With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home.From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we cherish all these as gifts from the Creator. 

It is a common theme in the world’s major faiths that during our temporary stay here, we should be good stewards of Mother Earth.

Throughout the years,Supreme Master Ching Hai has shared the message of leading a balanced life while following a spiritual path.

Not only must we nourish our spirits, but we share the responsibility to care for nature and our fellow beings.
In light of recent scientific evidence which pinpoint the raising of livestock as the number one contributor to climate change, Supreme Master Ching Hai affirms the important message she has noted for over the past two decades: we must be vegetarian, meaning an animal-free diet, and practice sustainable living.

Today we present to you a discussion by Supreme Master Ching Hai titled “Organic Farming Restores the Healthy Balance of the Planet,”a compilation of excerpts from Supreme Master Ching Hai’s lectures concerning the importance of planting organic vegetables and fruits,the detrimental impacts
of the meat diet on human health,

Kết nối liên quan
 
Paul Roos: Nông nghiệp hữu cơ thân thiện sinh thái và ít tốn kém ở Nam Phi
 
Phương pháp trồng trọt tự nhiên của Yoshikazu Kawaguchi
 
Làm xanh mái nhà với rau quả hữu cơ (Tiếng Trung Hoa)
 
Phát huy nông nghiệp hữu cơ: Trung tâm về an toàn thực phẩm
 
Thế giới thần tiên của các khu vườn bản xứ với Alrie Middlebrook
 
Không cần nước! Canh tác khô ở Âu Lạc (Việt Nam)
 
Canh tác hữu cơ 1, 2, 3
 
Trồng rau quả trên đất cát - Một câu chuyện từ Âu Lạc (Việt Nam)
 
Nông nghiệp từ bi: Canh tác hữu cơ không cần đất
trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/environment_au/43

 
 
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Người Sống Bằng Không Khí
Vua và v.v.
Lời Pháp Cam Lồ
MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
Constructive Scrolls
Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI