Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Khôi phục sự quân bình của đại dương (1/4) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
Phần 1 ( 62 MB )
Phần 2 ( 59 MB )
Phần 3 ( 50 MB )
Phần 4 ( 57 MB )Kết nối liên quan
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Cách tốt nhất để hồi phục đa dạng sinh học của Địa Cầu (1/5) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Giải pháp thật sự cho một xã hội không khí thải (1/4) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Thuần chay là cách duy nhất để duy trì Địa Cầu bền vững (1/4) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Tổn phí thật sự của thịt (1/6) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/environment_au/53

 
 
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Người Sống Bằng Không Khí
Vua và v.v.
Lời Pháp Cam Lồ
MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
Constructive Scrolls
Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI