Lịch Trình trong Vùng
United States (GMT +0:00)

"Vua và v.v. - Phim lần đầu tiên ra mắt trên thế giới do Thanh Hải Vô Thượng Sư biên soạn và đạo diễn

Part 1 9:00am 15 Jul 2010
3:00pm 15 Jul 2010
9:00pm 15 Jul 2010
3:00am 16 Jul 2010
Part 2 9:00am 22 Jul 2010
3:00pm 22 Jul 2010
9:00pm 22 Jul 2010
3:00am 23 Jul 2010
Part 2 Continued 9:00am 29 Jul 2010
3:00pm 29 Jul 2010
9:00pm 29 Jul 2010
3:00am 30 Jul 2010
Part 3 9:00am 05 Aug 2010
3:00pm 05 Aug 2010
9:00pm 05 Aug 2010
3:00am 06 Aug 2010
Part 3 Continued 9:00am 12 Aug 2010
3:00pm 12 Aug 2010
9:00pm 12 Aug 2010
3:00am 13 Aug 2010
Part 4 9:00am 19 Aug 2010
3:00pm 19 Aug 2010
9:00pm 19 Aug 2010
3:00am 20 Aug 2010
Part 5 9:00am 26 Aug 2010
3:00pm 26 Aug 2010
9:00pm 26 Aug 2010
3:00am 27 Aug 2010
Part 6 9:00am 02 Sep 2010
3:00pm 02 Sep 2010
9:00pm 02 Sep 2010
3:00am 03 Sep 2010
Part 6 Continued 9:00am 09 Sep 2010
3:00pm 09 Sep 2010
9:00pm 09 Sep 2010
3:00am 10 Sep 2010