CHÍNH TRỊ GIA VỚI KHÍ HẬU THAY ĐỔI
 
Ngày phát hình: 2009 Tháng 1 21
Ngày phát hình: 2009 Tháng 1 21
Ngày phát hình: 2008 Tháng 10 18
Ngày phát hình: 2008 Tháng 10 18
Ngày phát hình: 2008 Tháng 10 18
Ngày phát hình: 2008 Tháng 10 18
Ngày phát hình: 2008 Tháng 8 6