DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
  
Giới thiệu những người trường chay nổi tiếng trong quá khứ và hiện tại, cùng lối sống từ bi của họ
Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 5
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 17
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 31
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 17
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 3
Ngày phát hình: 2010 Tháng 8 29
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 12
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 29
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 22
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 24
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 10
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 3
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 27
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 13
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2010 Tháng 8 29
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
  
PHỤ ĐỀ