LỜI PHÁP CAM LỒ

Khách sạn cuộc đời - 23 tháng 6, 2001 Fresno, California, Hoa Kỳ
Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới - 1-2 tháng12, 1999
Hướng nội lắng nghe Tự Tánh - 5.5.2005 Đào Viên, Formosa
Khai ngộ là công cụ cho tất cả - 14.04.1993 Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
Lực lượng Ki-Tô chân chính - 30 tháng 5, 1999 Helsinki, Phần Lan
Lão Tử, Trang Tử và âm nhạc thiên đàng
Vun đầy cuộc sống bằng tình thương và sự thần kỳ
Cố gắng không ngừng sẽ đạt thành công
Xướng ngôn viên truyền hình và phát thanh Judith Conrad phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư
Đấng Cứu Rỗi tại thế trong thời chúng ta
Ma Vương cũng có thể thành Phật
Sự đoàn tụ các linh hồn
Thuyết phục người khác bằng thần thông là xen vào tự nhiên
Địa điểm tốt cho trụ sở chính của nhà lãnh đạo, lợi ích cho hòa bình thế giới (1/2) 24 tháng 8, 2011
Thế giới thuần chay, thế giới hòa bình: Một chọn lựa ý thức
International Sites