در مورد ما
 
5
InfoSat Satellite Magazine, Germany 
4
Internet Magazine Radiowoche, Germany, July 20, 2007 
3
Newspaper ‘The Trace’ - Chile July 24 – 26, 2007 (Original in Spanish) 
2
Kamasha, Germany Issue 1/2007 (Originally in German) 
1
“Infosat” magazine - Germany September 22, 2006 


 
 
 

Supreme Master Television ended broadcasting on January 2, 2012
Read More...

 
در مورد ما
تماس با ما
پخش خبرها
Newsletter
گزارش های رسانه ها
اخبار و رویدادها
حرف دل
Supreme Master TV Advertisement
معرفی استاد اعظم چینگ های
لیست فعالیتهای امدادی توسط استاد اعظم چینگ های و انجمن بین المللی ایشان
افراد رابط در سراسر جهان
Download:
  Supreme Master TV Brochure
pdf format  اطلاعات در مورد استاد اعظم چینگ های برای رسانه ها