سیاستمداران در مورد تغییرات اقلیمی
 
Date aired: 21 ژانویه 2009
Date aired: 21 ژانویه 2009
زیرنویس    
Download    
Date aired: 18 اکتبر 2008
Date aired: 18 اکتبر 2008
زیرنویس    
Download    
Date aired: 18 اکتبر 2008
زیرنویس    
Download    
Date aired: 18 اکتبر 2008
زیرنویس    
Download    
Date aired: 6 اوت 2008